> WIFI ITALIA - ufaso interneti sadac ar unda iyo italiashi

WIFI ITALIA – ufaso interneti sadac ar unda iyo italiashi

WIFI ITALIA – ufaso interneti sadac ar unda iyo italiashi

tu gindat rom gqondet ufaso interneti italiashi, gacnobebt rom arsebobs aplikacia romelic texavs garshemo wifi-ebs da gadzlevt internets.

aplikacia ufasoa. davstestet da mushaobs. aplikacia aseve yvela telefonistvisaa.

aplikacia
aplikacia

tu imyofebi kafeshi, saxlshi, restoranshi, metroshi, nebismier adgilas, es aplikacia poulobs garshemo wifi-ebs da texavs uproblemot.

tu gaqvt iphone telefoni, aplikacia shegidzliat gadmowerot aqedan, xolo tu gaqvt sxva telefoni, aqedan

rac mtavaria aplikacia ufasoa.

1500 euroze meti xelfasebi italiashi 24 saatian samsaxurebshi

samsaxurebi italiashi bevria, mitumetes 24 saatianebi.
movla moxucebis, mushaoba ojaxebshi, bavshvebis movla, chavardnilebis movla da ash

italiidan aseve cnobilia rom xalxi amerikashi midis uketesi xelfasebistvis, tumca, aq, italiashi jer kidev arsebobs magali xelfasebi.
da saubaria xelfasebze romelic iwyeba 1500 euro da zemot.
chven vnaxet vakansiebis saiti, sadac ideba eseti tipis samsaxurebi da gtavazobt.

naxet saiti
aq

1500 euroze meti xelfasebi italiashi 24 saatian samsaxurebshi

 

Facebook Comments Box

.