italia: manqanis martvis theoriuli gamocdebis ufaso aplikacia

Agnishnuli aplikacia italiistransportis saministrom gamosca da aris zustad is testebi, romlebic theories gamocdebze shegxvdebat.

Tu moaxerxebt rom agnishnuli testebi daizepirot, chatvalet rom theoriul gamocdebs martivad chaabarebt.

Saerto jamshi, thoriul gamocdebshi 30 shekitxvas unda upasuxot. Aqedan minimum 29-s unda ascet sworad pasuxi rom chaabarot.

Rata chamowerot aplikacja, daachiret AQ tu gaqvt android telefonu, an AQ tu gafqvt iPhone telefoni

aplikatsia italiashi samsaxuris sapovnelad

Facebook Comments Box

.